Privatumo politika

 1. VŠĮ „Kino Pasaka“ (juridinio asmens kodas 300620545, buveinės adresas Šv. Igonoto g. 4/3, Vilnius) yra Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruotas asmens duomenų valdytojas, kuris renka ir naudoja asmens duomenis šioje privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi kino teatro „Pasaka“ interneto svetainėje www.pasaka.lt teikiamomis paslaugomis.
 3. Naudodamiesi kino teatro „Pasaka“ interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs besąlygiškai sutinkate su šia privatumo politika. Jei nesutinkate su privatumo politikos sąlygomis, jūs neturite teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis.
 4. Registruojantis svetainėje Jūs privalote užpildyti registracijos anketą bei pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį.
 5. Kino teatras „Pasaka“ netikrina Jūsų pateiktos informacijos. Jūs esate atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
 6. Jūs turite teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti registracijos duomenis, pildyti, panaikinti savo registraciją. Panaikinus registraciją, Jūs netenkate teisės naudotis interneto svetainėje www.pasaka.lt teikiamomis paslaugomis.
 7. Registruodamiesi interneto svetainėje privalote susikurti individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį). Už šių prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, ir kt.) esate atsakingi Jūs patys. Kino teatras „Pasaka“ neatsako už neteisėtą naudojimąsi Jūsų vartotojo paskyra. Jei praradote prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti apie tai „Pasakos“ administraciją el. laišku kinas@pasaka.lt arba pasikeisti prisijungimo duomenis. Kino teatras „Pasaka“ neatsako už Jums ar tretiesiems asmenims padarytą žalą prisijungus prie vartotojo paskyros pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis.
 8. Užsiregistruodami interneto svetainėje Jūs kartu suteikiate VŠĮ „Kino Pasaka“ teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis.
 9. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis „Pasaka“ įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 10. Jūsų asmens duomenys bus naudojami, siekiant įvykdyti užsakymus dėl kino bilietų/kuponų pirkimo, suteikti galimybę dalyvauti „Pasakos“ siūlomose lojalumo programose, suteikiant naudingą informaciją apie kiną, renginius, akcijas, bilietų kainas bei nuolaidas, kitus ypatingus pasiūlymus ar suteikti bet kokią kitą Jūsų pasirinktą informaciją bei siekiant tinkamai įvykdyti kitas interneto svetainėje teikiamas paslaugas.
 11. Jūsų atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos nr., „Kino klubo“ nario kortelės nr. ir kt.) naudojami siekiant tinkamai suteikti paslaugas ir įvykdyti sandorius interneto svetainėje, pristatyti Jūsų užsakytas prekes/paslaugas, išrašyti sąskaitas, pritaikyti nuolaidas ar lojalumo programas, kuriose Jūs norite ir pageidaujate dalyvauti.
 12. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Jūsų sutikimą, kuris išreiškiamas registracijos anketoje pažymint atitinkamą langelį. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai informuodami „Pasakos“ administraciją el. laišku kinas@pasaka.lt.
 13. Jūsų asmens duomenis turi teisę naudoti tik „Pasaka“ ir bendrovės partneriai, su kuriais VŠĮ „Kino Pasaka“ bendradarbiauja, vykdant ir administruojant interneto svetainėje teikiamas paslaugas. Su trečiųjų asmenų, kuriuos „Pasaka“ turi teisę pasitelkti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, sąrašu galima susipažinti Valstybinės asmens duomenų inspekcijos valdomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre adresu ada.lt. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti valstybės valdžios institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
 14. Jūs turite teisę bet kada, pateikęs prašymą „Pasaka“ administracijai el. paštu kinas@pasaka.lt, susipažinti su „Pasakos“ tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar šios privatumo politikos sąlygų.
 15. Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja šioje privatumo politikoje nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs duomenų saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Su jais galima susipažinti Asmens duomenų valdytojų valstybė registre adresu ada.lt.
 16. Kino teatras „Pasaka“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti privatumo politikos sąlygas. Pakeistos privatumo politikos sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo „Pasakos“ interneto svetainėje www.pasaka.lt dienos.